سکونت ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کرمان در سکونتگاه‌های غیررسمی

سکونت ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کرمان در سکونتگاه‌های غیررسمی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: «براساس بند ب تبصرۀ ۱۱ قانون بودجه باید برای تامین زیرساخت‌ها در سکونتگاه‌های غیرررسمی خارج و داخل محدودۀ شهرها برنامه‌ریزی کنیم و زیرساخت‌های این مناطق ازجمله مسجد، مدرسه، کلانتری، ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، بهداشت، آب، برق و سایر تاسیسات طی دو سال تامین شود».

صنعت و توسعه

سکونت ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کرمان در سکونتگاه‌های غیررسمی

سکونت ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کرمان در سکونتگاه‌های غیررسمی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: «براساس بند ب تبصرۀ ۱۱ قانون بودجه باید برای تامین زیرساخت‌ها در سکونتگاه‌های غیرررسمی خارج و داخل محدودۀ شهرها برنامه‌ریزی کنیم و زیرساخت‌های این مناطق ازجمله مسجد، مدرسه، کلانتری، ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، بهداشت، آب، برق و سایر تاسیسات طی دو سال تامین شود».

بورس و خدمات