کلیپی از سخنان رئیس هیئت مدیره شرکت گهر صنعت

نظرات رئیس هیئت مدیره شرکت گهر صنعت و سهباز حسن پور در خصوص فعالیت های معدنی این شرکت    

نظرات رئیس هیئت مدیره شرکت گهر صنعت و سهباز حسن پور در خصوص فعالیت های معدنی این شرکت